SCHÖNE ÖDE / LEPA PUSˇCˇA / BELLA BRULLA   Kraji lepote v pokrajini propada   O projektu   Kraji v obmejnem trikotu Avstrije, Slovenije in Italije, ki jih navadno zaznamo le mimogrede, so si med seboj tako rekocˇ v svasˇtvu: korosˇka trzˇna obcˇina Bistrica v Rozˇu, slovensko industrijsko mesto Jesenice in furlanska rudnisˇka naselbina Cave del Predil. Vsi trije kraji so bili nekocˇ pomembni zaradi svoje industrije. Njihova zgodovina in kultura sta nelocˇljivo povezani z nekocˇ dobicˇkonosnim rudarstvom in / ali kovinsko-predelovalnimi objekti, ki imajo svoje zacˇetke zˇe v srednjem veku. Vsi trije kraji so danes v znamenju propada teh objektov. Pred nekaj leti so jih - kakor rudnik Cave del Predil in tovarno baterij Bistrica v Rozˇu - zaprli ali pa proizvajajo - kakor jeklarna na Jesenicah - le sˇe marginalno. Gospodarski problemi krajev se izrazˇajo tako v socialnih napetostih, pa tudi delno v zunanjem videzu, ki signalizira razpad.   Kljub vsem naporom in revitalizaciji so ti trije kraji v gospodarski in kulturni senci. Tudi turizem ne igra pomembne vloge, cˇeprav je pokrajina privlacˇna. Prav tako marginalna je kulturna izmenjava med temi tremi obmejnimi obcˇinami.   S projektom SCHÖNE ÖDE / LEPA PUSˇCˇA / BELLA BRULLA bi vam radi odprli ocˇi za skrite cˇare in atraktivnosti teh na videz »grdih« krajev s pomocˇjo umetnisˇkih akcij. Na ta nacˇin bi radi krajanom in obiskovalcem odprli nova polja zaznavanja. Cilj tega projekta je krepitev regionalne identitete in »sposˇtovanje« do »neprivlacˇnega« kot presenetljivo bogat estetski rezervoar.   Pozornost velja tistim tematskim poljem, ki povezujejo vse tri kraje in ki so privedle do deloma presenetljivih analogij:   A) VODA: V vseh treh krajih igra voda zˇe od nekdaj pomembno vlogo. Sˇiroki potoki z velikim padcem in mocˇnim tokom dajejo krajem svoj pecˇat. Zgodovinski jezovi, zapornice ali majhne, zastarele elektrarne krotijo vodo v nadvse zanimivih inscenacijah.   B) INDUSTRIJSKE RAZVALINE: V vsakem od teh krajev je vrsta velikih industrijskih objektov, ki pocˇasi propadajo. Cˇar teh spektakularnih razvalin je v njihovi »skulpturalni« kvaliteti in simbolnosti. Tovarne so tudi nosilke zgodovine regionalnega delavskega gibanja.   C) ZˇELEZNICA: Jesenice in Bistrica v Rozˇu sta zˇe priblizˇno sto let povezana z zˇeleznico, to pa je privedlo do tesne gospodarske prepletenosti. Pa tudi Cave del Predil je bil z njima posredno povezan z (opusˇcˇeno) bohinjsko zˇeleznico med Jesenicami in blizˇnjim Trbizˇem.   D) MUZEJI: Komajda znani v svoji staromodni »urejenosti« ganljivo cˇakajocˇ na obiskovalce, da jih z novimi akcenti odkrijejo: Industrijski muzej na Jesenicah, razstava mineralov v Cave del Predilu in pa Kraigherjeva hisˇa na Bistrici.   E) VSAKDANJA KULTURA IN STANOVANJSKA KULTURA: Pozornost velja tudi stanovanjskim naselbinam na Jesenicah, Bistrici in v Cave del Predilu. Posebno zanimiva so stanovanja delavcev z vsakokrat karakteristicˇno arhitekturo ali pa barake vrticˇkarjev v vsej oblikovni raznolikosti. Pa tudi marsikateri novodobni stanovanjski silos ali pa nekatere stvaritve v zasebni gradnji so - vsaj pod aspektom estetske hoje ob robu - vsekakor vredne ogleda.   F) DVO- IN VECˇJEZICˇNOST: Ne nazadnje pa povezuje vse tri kraje dejstvo, da so dvo- ali trojezicˇni z vsemi pripadajocˇimi konflikti in problemi. Kot obicˇajno se - tako se vsaj zdi - vecˇjezicˇnost obcˇuti prej kot breme kakor kulturna obogatitev. Obema tematskima poljema posvecˇa SCHÖNE ÖDE / LEPA PUSˇCˇA / BELLA BRULLA svoj kulturni projekt.       PRIHOD | ANBAHNUNG   Pohod offside-seeing   Projekt je reminiscenca na zˇeleznico, ki je bila nekocˇ prometno sredstvo»povezovanja narodov« v regiji. Udelezˇence naj seznani s trpko lepotopokrajine in nekaterimi manj znanimi fasetami zgodovine regije. Posebna pozornost velja ob tem kulturi zˇeleznicˇarjev in zgodovini delavstva.PRIHOD je insceniran kot dvanajsturna »razstava na prostem«: celotna pot je kakor skulptura, po kateri lahko potujesˇ, ob njej pa se »odvija« pokrajina kakor film. Posamezni »loops«, »kadri« ali »stills« so oznacˇeni s posebnimi »oznakami« in »podnapisi« (piktogrami). »Tujki« in drugi objekti pa so namenjeni iritaciji. Na ta nacˇin bodo v pokrajini poudarjene zgradbe ali naselbine, preko katerih se manifestirajo regionalna kulturna sorodstva in analogije. Za »turisticˇnega vodicˇa« bo filmski rezˇiser, obcˇinstvo pa je del ambienta.   Kraji ob poti:Beljasˇka zˇeleznisˇka postaja zahod | Beksˇtajn/Finkenstein | Winkl/Kot | Podrozˇca/Rosenbach, Karavansˇki predor | Jesenice - Pokopalisˇcˇe narodnih herojev; sprehod ob zˇeleznisˇkih objektih | nadaljevanje poti z avtobusom do Fuzˇin/Fusine | enouren sprehod po stari zˇeleznisˇki trasi s Fuzˇin do Trbizˇa/Tarvisio | stari zˇeleznisˇki most v Trbizˇu, Bar Ferroviario (zˇeleznisˇki bar) | povratek z avtobusom v Beljak.   Kraji: Beljak, Bistrica, Podrozˇca, Jesenice, Fuzˇine, Trbizˇ           DECAY & READYMADE   Lepota v grdem / fotoinsˇtalacija   Umetniki fotografije imajo nalogo, da postavijo v prostor velike plakate ali projekcije z upodobljeno propadajocˇo industrijsko arhitekturo Jesenic, Cave del Predila in Bistrice v Rozˇu. Te upodobitve bodo afisˇirane oz. razstavljene v krajih samih. S »podvojitvjo« motivov - objekti in njihove fotografske upodobitve so istocˇasno na ogled - naj se pozornost usmeri v estetsko kvaliteto »readymades« in v kulturnozgodovinsko dostojanstvo teh na videz grdih razvalin. Svojo vlogo naj igra tudi utopicˇen poudarek, na primer s pomocˇjo fotomontazˇe ali z drugimi nacˇini obdelave. Projekt dopolnjujeta serija razglednic in zgibanka z informacijami in orientacijsko pomocˇjo.Sodelovali bodo umetniki iz Slovenije, Italije in Avstrije. Razstava bo odprta na Jesenicah z vodenjem obcˇinstva po razrusˇenem industrijskem arealu. Ob zacˇetku prireditve bi morebiti lahko «v zˇivo« razstrelili del kaksˇne zgradbe.   Kraji: Bistrica, Jesenice, Cave del PredilCˇas: maj/junij 2002       NI UMETNOST NE | KEINE KUNST NICHT | NIENTE ARTE NO   Insˇtalacije v javnem prostoru / razstavni projekt   Sˇest upodabljajocˇih umetnikov iz vseh treh dezˇel stopajo v dialog z najrazlicˇnejsˇimi primerki vsakdanje kulture. Estetsko zanimive produkte vsakdanje kulture, ki jih je na Jesenicah, na Bistrici in v Cave del Predilu na pretek, na primer pisana garazˇna vrata v Cave del Predilu, vrticˇkarske barake na Jesenicah ali notranjost delavskih pivnic na Bistrici, bodo sodobni umetniki »soocˇili« z insˇtalacijami in »implantati. »Lepota« neopaznega, »vzvisˇenost« bornega in umetnisˇki aspekt slucˇajnega so v sredisˇcˇu pozornosti. Cilj projekta je sˇola opazovanja, pa tudi kraj soocˇanja z eksperimentalnimi oblikami izrazˇanja v upodabljajocˇi umetnosti ter s sˇirsˇim pojmovanjem umetnosti.   Kraji: Bistrica, Jesenice, Cave del PredilCˇas: september/oktober 2002       MUSEUM | MUSEO | MUZEJ   Motecˇa akcija / Umetnisˇki posegi v muzeju   Atraktivnost mnogih »domacˇih« muzejev ni velika, saj so predstavljene zbirke razporejene vecˇinoma vedno po isti shemi. Kronolosˇka razporeditev in strokovno specificˇna kategorizacija povzrocˇata enodimenzionalnost in ozˇita zaznavanje: zanimanje kaj hitro uplahne.Projekt MUSEUM / MUSEO / MUZEJ naj bi s temporarnimi »subverzivnimi« ukrepi zbudil zanimanje obcˇinstva. Umetniki in umetnice razlicˇnih zˇanrov (upodabljajocˇa umetnost, fotografija, arhitektura) bodo dopolnili oz. deloma »potujcˇili« obstojecˇe zbirke s »ponaredki« ali tematsko »neprimernimi« objekti oziroma prostorskimi insˇtalacijami. Te iritacije dajejo igriv nadih, na primer, cˇe imajo posamezni prostori znacˇaj iskalnice ali pa dobi obiskovalec spodbudo, da sam »popravi« razstavo in postane tako kreativen.Za orientacijo je na razpolago trojezicˇna zgibanka z informacijami o vseh treh muzejih in z resˇitvami raznih umetnisˇkih »ugank«.   Kraji: Bistrica, Jesenice, Cave del PredilCˇas: julij/avgust 2002     RAZTOK | WASSERSCHEIDE |   Umetnost v reki   V ospredju projekta je voda, umetnost gre tu dobesedno »po vodi«. Trije umetniki bodo izdelali plavajocˇe objekte oz. kompleksne kinetske prostorske insˇtalacije in se spoprijeli z vodo kot virom energije in nevarnosti. Uporabili naj bi predvsem material, ki ga naplavijo na bregove Sava, Rio del Lago in Bistrisˇki potok. Paleta zaobjema »naravni« les in vsakdanje »naplavine«, pa tudi industrijske odpadke. Dodatno likovno sredstvo je elektricˇna svetloba (iz vodnih elektrarn). Objekte bodo v enkratni akciji spustili po rekah oz. v potok na Jesenicah, Bistrici in v Cave del Predilu, v tekocˇi vodi bodo spreminjali obliko in pluli mimo krajanov. Za »tribune« bodo razni mostovi in brvi. Akcijo bodo posneli na video in fotografirali.   Kraji: Bistrica, Jesenice, Cave del PredilCˇas: marec 2003     LEPO GOVORITI | SCHÖN SPRECHEN | PARLI BENE   Medijski projekt   Umetnisˇko oblikovani plakati in trakovi z napisi konfrontirajo prebivalce Bistrice, Jesenic in Cave del Predila s fragmenti iz lirike v jezikih manjsˇin v sosednjih dezˇelah.   Bistrica: srbsko in furlanskoJesenice: nemsˇko in italijanskoCave del Predil: slovensko in romanes   Kriterij za izbor pesmi je, da morajo vsebovati pojme LEPO in LEPOTA. V tekstih bodo poudarjeni in so edine besede, ki bodo (v opombah spodaj) prevedene.»Nerazumljivost« tekstov naj povzrocˇi iritacijo in radovednost. Na razpolago pa bodo tudi majhne brosˇure s popolnimi teksti in prevodi.   Kraji: Bistrica, Jesenice, Cave del PredilCˇas: november 2002